Wszel­kie prace pilarką spa­li­nową są z reguły cięż­kie i nie­bez­pieczne. Pro­du­cenci narzę­dzi leśnych wycho­dzą nam naprze­ciw i wymy­ślają coraz to now­sze i cie­kaw­sze przy­bory do prac a przede wszyst­kim są one o wiele bar­dziej ergo­no­miczne niż kie­dyś. Kiedy pra­cu­jemy pilarką warto mieć przy sobie narzę­dzia które nam tą pracę uła­twią i uspraw­nią co jest ważne z uwagi na wysoki wyda­tek ener­ge­tyczny pod­czas prac zwią­za­nych wycinką drzew. Pod­sta­wo­wym narzę­dziem z któ­rym nie powin­ni­śmy się roz­sta­wać jest sie­kiera, naj­le­piej uni­wer­salna, lekka do drob­nych prac, która pomoże nam przy usu­wa­niu dorb­nych gałą­zek wokół ści­na­nego drzewa. Warto wypo­sa­żyć się rów­nież w kliny do oba­la­nia drzew róż­nych wiel­ko­ści i dłu­go­ści. Pro­fe­sjo­na­li­ści uży­wają także spe­cjal­nych dźwi­gnio-obra­ca­ków kórymi nie dość że mogą oba­lać nie­duże drzewa to jesz­cze obra­cać je kiedy je odci­nają z gałęzi co uła­twia i przy­śpie­sza pracę.

Share