Media społecznościowe

722 289 635
biuro@koszenie-bielsko.pl

Pon - Pt 8.00 - 18.00
Niedziela nieczynne

Wszel­kie prace pilarką spa­li­nową są z reguły cięż­kie i nie­bez­pieczne. Pro­du­cenci narzę­dzi leśnych wycho­dzą nam naprze­ciw i wymy­ślają coraz to now­sze i cie­kaw­sze przy­bory do prac a przede wszyst­kim są one o wiele bar­dziej ergo­no­miczne niż kie­dyś. Kiedy pra­cu­jemy pilarką warto mieć przy sobie narzę­dzia które nam tą pracę uła­twią i uspraw­nią co jest ważne z uwagi na wysoki wyda­tek ener­ge­tyczny pod­czas prac